Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve ugovorene usluge koje pruža PANDA MEDIA, obrt za promidžbu, dizajn i računalne usluge, vl. Jelena Bogović (dalje: Panda Media) i kao prilog predstavljaju sastavni dio ugovora. Ukoliko su posebnim ugovorom dogovoreni drugačiji uvjeti poslovanja, vrijede oni uvjeti iz ugovora. Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA, izmijenjeni i dopunjeni, vrijede za oglašavanje u Republici Hrvatskoj od dana 31.05. 2018. g.


PRIHVAT NARUDŽBE

Članak 1.
1. Narudžbe se primaju se isključivo u pisanom obliku ( E-mail), pri čemu je potrebno naznačiti naziv usluge ili usluga, trajanje, sve zahtjeve koje naručitelj želi da se naprave, rokove isporuke I dr. Nakon zaprimanja narudžbe Panda Media šalje klijentima ponudu za plaćanje . U slućaju prihvaćanja ponude – Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Panda Media te izvršiti uplatu po ponudi.


Članak 2.
1. Nakon prihvaćanja ponude naručitelj je dužan izvršiti uplatu u dogovorenom roku. Naručitelj ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od narudžbe, odnosno do trenutka plaćanja prema ponudi.
2. Nakon izvršenog plaćanja i danom kada je uplata evidentirana na poslovnom računu Panda Media počinje suradnja I kreće se sa izvršenjem usluge – prema uvjetima iz narudžbe /ponude /specifikacije.


UVJETI, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Članak 3.
1. Ugovorne strane su suglasne da se obračun ukupne cijene usluga od strane Panda Media, kao i obveza plaćanja na strani Naručitelja prema Panda Media, smatra prihvaćanjem svake nove ponude od strane Naručitelja pismenim putem.
2. Naručitelj se obvezuje usluge Panda Mediaplaćati unaprijed, prema izdanoj ponudi, odnosno prije samog izvršenja usluga, ili po računu ako je Panda Mediaunaprijed pismeno odobrio odgodu plaćanja usluga Naručitelju.
3. Panda Mediaje dužan prije samog početka isporuke usluge predati Naručitelju ponudu ili račun u toku ili nakon isporuke (dostavom računa putem e-maila ili poštom).
4. Uslugu izrade Web Stranice Naručitelj može platiti u punom iznosu ili u dva dijela, osim ako nije drugačije dogovoreno. U vidu predujma Naručitelj se obvezuje uplatiti barem 50% ukupne cijene usluge kao dokaz o narudžbi, osim ako Panda Medianije drugačije odobrio. Ostatak, u slučaju plaćanja u dva dijela ili više dijelova, se Naručitelj obvezuje uplatiti najkasnije do neposredno prije same primopredaje, odnosno izvršenja usluge. Uplatom 50% ugovorenog iznosa smatra se garancijom da klijent zaista naručuje uslugu i da Panda Media može krenuti sa početkom izvršavanja usluge. Naručitelj nema pravo na povrat predujma u slučaju otkaza.
5. Uslugu godišnjeg održavanja web stranice, ako Naručitelj ugovori; Naručitelj se obvezuje plaćati u jednakim mjesečnim anuitetima, najkasnije do 5. u mjesecu za tekući mjesec po cijeni koja je ugovorena ili jednokratno unaprijed u punom iznosu prije početka izvršenja usluge. Usluga održavanja Web stranice ugovara se na period od godine dana, a u slučaju da Naručitelj u bilo kojem trenutku poželi otkazati uslugu, o tome će obavijestiti Panda Mediaminimalno 30 dana unaprijed. Stavke ove usluge navedene su u Specifikaciji.
6. Usluge izrade oglasnih kampanja, oglasa i marketinga na internetu, Naručitelj će plaćati unaprijed u cijelosti prema ponudi za tekuć mjesec, minimalno 3 dana prije početka oglašavanja po cijeni koja je unaprijed ugovorena za određeni vremenski period ili tekući mjesec . Usluga izrade oglasnih kampanja i oglasa ugovara se unaprijed za unaprijed određeni vremenski period, a u slučaju da Naručitelj u bilo kojem trenutku poželi otkazati uslugu koju Konzultant izvršuje, o tome će obavijestiti Panda Mediaminimalno 10 dana unaprijed.
7. Usluge izrade strategija i planova Naručitelj će platiti u cijelosti ili u najviše dva dijela. U vidu predujma Naručitelj se obvezuje uplatiti minimalno 50% ukupne cijene usluge kao dokaz o narudžbi. Ostatak se Naručitelj obvezuje uplatiti neposredno prije same primopredaje, odnosno izvršenja usluge. Uplatom 50% ugovorenog iznosa smatra se garancijom da klijent zaista naručuje uslugu i da Panda Media može krenuti sa početkom izvršavanja usluge. Naručitelj nema pravo na povrat predujma u slučaju otkaza.
8. Usluge optimizacije web stranice i oglasnih kampanja radi povećanja rezultata , Naručitelj se obvezuje platiti unaprijed u punom iznosu. Usluga optimizacije ugovara se unaprijed za unaprijed određeni vremenski period, a u slučaju da Naručitelj u bilo kojem trenutku poželi otkazati uslugu, o tome će obavijestiti Konzultanta minimalno 30 dana unaprijed. Za usluge optimizacije konzultant ne može jamčiti Naručitelju nikakve vidljive rezultate niti uspješno izvršenje usluge te u slučaju neuspjeha Naručitelj nema pravo na žalbu i povrat sredstava .
9. Usluge vizualnog i grafičkog dizajna te tiska i printa Naručitelj se obvezuje plaćati unaprijed u punom iznosu. Za izvršenu uslugu Naručitelj nema pravo na žalbu i povrat sredstava.
10. Naručitelj je dužan izvršiti uplatu u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana primitka ponude/računa, osim kada je drugačiji rok dospijeća naveden na ponudi/računu, u kojem slučaju je Naručitelj dužan platiti račun u roku koji je naveden na ponudi/ računu.


UVJETI, ROKOVI I NAČINI ISPORUKE

Članak 4.
1. Proizvodi i usluge će biti pripremljeni i isporučeni u prema dogovorenoj kvaliteti, dizajnu i specifikacijama sukladno dogovoru između Naručitelja I Panda Medianavedenom u Specifikaciji, Narudžbi ili Ponudi.
2. Panda Media se obvezuje isporučiti usluge u rokovima dogovorenim između Konzultanta i Naručitelja prilikom prihvata narudžbe. U slučaju da ništa posebno nije ugovoreno, standardni rok isporuke određuje Panda Media
3. Ugovoreni rok isporuke počinje teći od dana evidentirane uplate od strane Panda Media u što se ne ubrajaju subote i nedjelje te državni i vjerski blagdani.


OTKAZ NARUDŽBE

Članak 5.
1. Pisanu narudžbu, pisanim putem potvrđenu, Naručitelj može otkazati bez pravnih posljedica najkasnije 5 radnih dana (pet radnih dana) nakon uplate i prihvaćanja ponude, uz pisano obrazloženje, a Panda Media će uvažiti otkaz i izvršiti povrat sredstava .
2. U protivnom Naručitelj plaća sljedeću naknadu cijene naručene usluge:
1. u slučaju otkazivanja od 5 do 14 dana nakon prihvaćanja ponude i uplate sredstava – 50%
2. u slučaju otkazivanja od 14 do 30 dana nakon prihvaćanja ponude i uplate sredstava – 70%
3. u slučaju otkazivanja nakon 30 dana nakon prihvaćanja ponude i uplate sredstava – 100%

1. Otkaz usluge izrade Web Stranice : Uplata od 50% ugovorenog iznosa smatra se garancijom da klijent zaista uslugu naručuje. U slučaju otkazivanja do 5 radnih dana nakon prihvaćanja ponude i uplate sredstava – Naručitelj ima pravo na povrat od 50% iznosa predujma ( 25% ukupno ugovorenog iznosa ) . Naručitelj nema pravo na povrat predujma u slučaju otkaza nakon isteka 5 radnih dana. U slućaju da je naručitelj uslugu unaprijed uplatio u cijelosti – Naručitelju će biti vraćeno 50% iznosa plus dio predujma – 50% predujma do 5 radnih dana i 0% predujma nakon 5 radnih dana od narudžbe.
2. Na otkaz usluge održavanja web stranice Naručitelj primjenjuje se prava iz točke 2.
3. Na otkaz usluge izrade marketing kampanja i oglašavanja Naručitelj nema pravo na povrat.
4. Na otkaz usluge optimizacije web stranice Naručitelj nema pravo na povrat.
5. Otkaz usluge izrade strategija i planova : Uplata od 50% ugovorenog iznosa smatra se garancijom da klijent zaista uslugu naručuje. U slučaju otkazivanja do 5 radnih dana nakon prihvaćanja ponude i uplate sredstava – Naručitelj ima pravo na povrat od 50% iznosa predujma ( 25% ukupno ugovorenog iznosa ) . Naručitelj nema pravo na povrat predujma u slučaju otkaza nakon isteka 5 radnih dana. U slućaju da je naručitelj uslugu unaprijed uplatio u cijelosti – Naručitelju će biti vraćeno 50% iznosa plus dio predujma – 50% predujma do 5 radnih dana i 0% predujma nakon 5 radnih dana od narudžbe.
6. Na otkaz usluge vizualnog i grafičnog dizajna Naručitelj ima pravo na povrat do 5 radnih dana od narudžbe. Nakon isteka 5 radnih dana Naručitelj nema pravo na povrat.
7. U slućaju otkaza i odobrenja povrata Panda Media će Naručitelju napraviti storno i povrat sredstava unutar 30 dana od obavijesti o odobravanju povrata.


REKLAMACIJE

Članak 6.
1. Naručitelj je dužan isporučene usluge odmah po primitku ili u dogovoru sa konzultantom u fazi izrade na uobičajeni način pregledati ili ih dati na pregled neovisnoj stručnoj osobi (o svom trošku). U slučaju tiskanih materijala, naručitelj je dužan prije naloga o tiskanju pregledati matrijale i odobriti tisak.
2. Naručitelj se obvezuje Panda Mediabez odgađanja obavijestiti o vidljivim nedostacima ili eventualnim propustima u roku od 5 radnih dana nakon izvršenja usluge.
3. Reklamaciju na eventualne nedostatke isporučenih usluga je dužan dostaviti Konzultantu bez odgađanja prije, u toku ili nakon isporuke, u pisanom obliku.
4. Pisane reklamacije iz ovog članka Ugovora moraju biti dostavljene na e-mail Konzultanta i trebaju sadržavati podatke o:
• datumu primitka uočavanja nedostatka i datumu podnošenja reklamacije;
• nedostatku zbog kojeg se reklamacija podnosi;
• nedostatak mora biti konkretno i što jasnije opisan kako bi Konzultant mogao izvršiti procjenu nedostatka i adekvatno postupanje, odnosno otklanjanje nedostatka i predviđeni rok, ili pronalazak alternativnog rješenja;


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
1. Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA su obvezatni. Sve moguće nesporazume ugovorne strane obvezuju se rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Puli.
2. Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA primjenjuju se na neodređeno vrijeme ili do dopune istih, a stupaju na snagu danom potpisa ugovora ili danom prihvata narudžbe.

O NAMA

S dugogodišnjim iskustvom u području digitalnog marketinga, ovdje smo kako bismo pomogli vašoj tvrtki da privuče više klijenata i ostvari više prihoda.
© 2021-2023 Sva prava pridržana. Panda Media
crossmenu